ข้อมูลด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

สถาบันและองค์กรทางศาสนา     

-  ตำบลม่วงชุมประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถานเพื่อใช้ประกอบพิธี

ทางศาสนา คือ วัด จำนวน    5   แห่ง   ได้แก่

  1. วัดพิไชยธาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
  2. วัดถ้ำเขาน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  3. วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
  4. วัดมโนธรรมาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
  5. วัดม่วงชุม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

          7.2 ประเพณีและงานประจำปี

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่                       ประมาณเดือน    มกราคม

-  ประเพณีวันสงกรานต์                      ประมาณเดือน    เมษายน

-  ประเพณีลอยกระทง                        ประมาณเดือน    ตุลาคม/พฤศจิกายน

-  ประเพณีวันเข้าพรรษา/ออกพรรษา       ประมาณเดือน  กรกฎาคม/ตุลาคม 

-  งานประจำปีหลวงพ่อศิลาแลง             ประมาณเดือน  มีนาคม

-  งานประจำปีวัดม่วงชุม                     ประมาณเดือน  เมษายน

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

                   - ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่ การตีกลองยาว 

                   - ภาษาถิ่น  ประชาชนในเขตตำบลม่วงชุม ใช้ภาษาไทย   100 %

 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                    ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ผลิตสิ่งของใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง ได้แก่  การทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้ในครัวเรือน และการสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง เป็นต้น    

 

  1. ทรัพยากรธรรมชาติ

8.1 น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้เป็นการทำประปาจากน้ำบาดาลใต้ดิน และน้ำดิบจากแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้

 

8.2 ป่าไม้  ในพื้นที่เขตเทศบาลมีทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญ 1 แห่ง คือ ป่าชุมชุนบ้านหนองโป่ง ซึ่งมีพื้นที่จำนวน 311 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา ดูแลโดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้

 

8.3 ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา

 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

                 ตำบลม่วงชุม มีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทานของเขื่อนแม่กลอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งทอดยาวขนานกับพื้นที่ตำบลม่วงชุมเป็นระยะทาง 25 กิโลเมตรโดยประมาณ