ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

1 การเกษตร

ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  อ้อย ข้าวโพด พืชผัก   เป็นต้น  

 

6.2 การประมง

                   (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)    

 

6.3 การปศุสัตว์

-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน และเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  เป็นต้น 

 

6.4 การบริการ

ในเขตตำบลม่วงชุม มีสถานประกอบการดังต่อไปนี้

ประเภทกิจการ

จำนวนสถานประกอบการแยกตามหมู่บ้าน

รวม

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5

บ้านเช่า/รีสอร์ท

-

-

1

-

1

2

ร้านค้า

-

2

2

-

-

4

อู่ซ่อมรถ

1

2

2

-

-

5

โรงจ่ายกระแสไฟฟ้า

1

-

-

-

-

1

ปั๊มน้ำมัน,ปั๊มแก๊ส

-

1

2

-

1

4

ร้านเสริมสวย

3

2

3

2

-

10

ร้านอาหาร

15

14

24

3

6

62

ร้านรับซื้อของเก่า

-

1

-

-

-

1

ร้านขายของชำ

7

4

13

2

3

29

โรงเลี้ยงสัตว์ (ไก่)

-

-

-

1

-

1

ร้านอัดฉีด

-

1

-

-

-

1

รวม

120

  • ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562

6.5 การท่องเที่ยว

                   ในเขตเทศบาลมีแหล่งท่องเที่ยว  จำนวน  3 แห่ง คือ

  1. วัดถ้ำเสือ
  2. วัดถ้ำเขาน้อย
  3. วัดมโนธรรมาราม
  4. เขื่อนแม่กลอง

6.6 อุตสาหกรรม

-  ในเขตเทศบาล ไม่มีการประกอบกิจการอุตสาหกรรม

 

 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

- สถานีบริการน้ำมัน (ปั้มหลอด)   4        แห่ง              

- ร้านค้าต่างๆ              107      แห่ง

กลุ่มอาชีพ

มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  6  กลุ่ม คือ

                             ๑. กลุ่มปลาสวยงาม  หมู่ที่ 1

                             ๒. กลุ่มเพาะกล้าไม้  หมู่ที่ 2

  1. กลุ่มพริกแกง หมู่ที่ 2
  2. กลุ่มทำขนมไทย หมู่ที่ 3
  3. กลุ่มทำพริกแกง หมู่ที่ 4
  4. 6. กลุ่มแปรรูปกล้วย หมู่ที่ 5

 

6.8 แรงงาน

                   จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน พบว่า ประชากรที่มีอายุ  15 – 60  ปี อยู่ในช่วงกำลังใช้แรงงาน  มีร้อยละ 90  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ 73.99 ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50 ปีบางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่