ข้อมูลทั่วไป

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

          เทศบาลตำบลม่วงชุม ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงชุมประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 1 ถึง  หมู่ที่ 5  ตำบลม่วงชุม มีพื้นที่ 28 ตร.กม.อยู่ห่างจาก อำเภอท่าม่วง เป็นระยะทาง 8 กม. อยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี เป็นระยะทาง 20 กม. มีอาณาเขต ดังนี้

          ทิศเหนือ          ติดกับ   ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี

          ทิศใต้             ติดกับ   ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

          ทิศตะวันออก     ติดกับ   แม่น้ำแม่กลอง และตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

          ทิศตะวันตก      ติดกับ   ตำบลเขาน้อย  บ้านใหม่  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  

พื้นที่ : มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 28 ตารางกิโลเมตร

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ : มีสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับทำเกษตรกรรม  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

                   ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลม่วงชุม มีดังนี้

ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพภูมิอากาศตลอดปีอยู่ที่อุณหภูมิ

ระหว่าง 25 เซลเซียส ถึง 40 เซลเซียส

- ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 

- ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม 

- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงมกราคม

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคมอุณหภูมิเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 32 องศาเซลเซียส ถึง

40 องศาเซลเซียส และช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน อาจจะมีฝนตกหนักบ้าง เเละบางครั้งฝนตกประปรายเพียงไม่กี่ชั่วโมง

สภาพภูมิอากาศโดยรวมเป็นเขตร้อนชื้น ดังนั้น ในช่วงเดือนเมษายนจะร้อนมาก

1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน ประมาณ  85% และดินเหนี่ยวประมาณ 15 %

 


 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)  หมายถึง ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเป็นผลรวมของการสรุปบทเรียนจากอดีต พิจารณาปัจจุบัน และมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า ซึ่งเป็นเสมือนเข็มทิศที่กำหนดทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่น การกำหนดวิสัยทัศน์ของ เทศบาลตำบลม่วงชุมได้ผ่านคณะกรรมการต่างๆ และองค์กรประชาชน โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

“ทิวทัศน์สวย น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีความรู้ สู้อาชีพ สร้างสุขภาพอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

2.2 พันธกิจ หรือ ภารกิจหลัก (Mission)

ภารกิจหลักที่ 1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก

ภารกิจหลักที่ 2 จัดให้มี และบำรุงรักษา ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์

ภารกิจหลักที่ 3 ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ภารกิจหลักที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีอย่าง 

ยั่งยืน

ภารกิจหลักที่ 5 ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้ครบทุกด้าน เพื่อครอบครัว

และชุมชนในการพึ่งตนเอง

ภารกิจหลักที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

2.3 เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนา

  1. เส้นทางคมนาคม มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
  2. ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
  3. การพัฒนาด้านการศึกษาและด้านคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน
  4. อนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
  6. ประชาชนได้รับการบริการที่ดีและมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร

การจัดตั้งองค์กรบริหารส่วนตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเทศบาลตำบลม่วงชุม