ข้อมูลระบบบริการพื้นฐาน

5.1 ด้านการคมนาคม

  • ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอลาดยางแล้วทั้งหมด
  • ถนนภายในหมู่บ้านลาดยางแล้วส่วนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางส่วน ที่เหลือเป็นถนนลูกรัง

5.2 การไฟฟ้า

          - มีไฟฟ้าใช้                                     จำนวน   5  หมู่บ้าน

 

5.3 การประปา

          - มีประปาหมู่บ้าน                             จำนวน   8  แห่ง

          - ไม่มีประปา                                   จำนวน   50  ครัวเรือน

5.4 การโทรคมนาคม

          - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                   จำนวน    -  แห่ง

          - โทรศัพท์สาธารณะ                          จำนวน    -  แห่ง