ข้อมูลสภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

          4.1 การศึกษา

          ในพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงชุม มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน

                   - โรงเรียนวัดชุกพี้                             ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

                   - โรงเรียนวัดม่วงชุม                           ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

          มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  1 โรงเรียน

                   - โรงเรียนวัดชุกพี้                             ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

          มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลม่วงชุม จำนวน  2 แห่ง

                   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นสำโรง           ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

                   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโป่ง           ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลม่วงชุม

ระดับชั้น

จำนวนเด็ก

รวม

ชาย

หญิง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นสำโรง

16

13

29

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโป่ง  

10

11

21

รวม

26

24

50

            โรงเรียนวัดม่วงชุม

ระดับชั้น

จำนวนเด็ก

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล 1

1

4

5

อนุบาล 2

7

3

10

อนุบาล 2

5

5

10

รวม

13

12

25

ประถมศึกษาปีที่ 1

5

2

7

ประถมศึกษาปีที่ 2

4

2

6

ประถมศึกษาปีที่ 3

4

3

7

ประถมศึกษาปีที่ 4

6

5

11

ประถมศึกษาปีที่ 5

7

9

16

ประถมศึกษาปีที่ 6

9

4

13

รวม

35

25

60

รวมทั้งหมด

48

37

85

 

 

โรงเรียนวัดชุกพี้

ระดับชั้น

จำนวนเด็ก

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล 1

-

-

-

อนุบาล 2

4

1

5

อนุบาล 3

5

1

6

รวม

9

2

11

ประถมศึกษาปีที่ 1

5

7

12

ประถมศึกษาปีที่ 2

7

3

10

ประถมศึกษาปีที่ 3

4

4

8

ประถมศึกษาปีที่ 4

7

4

11

ประถมศึกษาปีที่ 5

6

5

11

ประถมศึกษาปีที่ 6

10

2

12

                   รวม

39

25

64

มัธยมศึกษาปีที่ 1

12

8

20

มัธยมศึกษาปีที่ 2

16

16

32

มัธยมศึกษาปีที่ 3

13

5

18

รวม

41

29

70

รวมทั้งหมด

89

56

145

4.2 การสาธารณสุข      

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล จำนวน    1     แห่ง

  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม    ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 มีบุคลากร จำนวน 8 คน

4.3 ข้อมูลด้านอาชญากรรมและยาเสพติด

     เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมร้ายแรงเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว โดยเทศบาลได้มีแผนที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตตำบลม่วงชุม และได้ทำการปรับปรุงแก้ไขกล้องวงจรปิดให้สามารถได้งานได้ดี เพื่อเป็นการสอดส่องและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  รวมทั้งได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าม่วง   และฝ่ายปกครองในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน