ข้อมูลเกี่ยวกับการปกครองและประชากร

2.1 เขตการปกครอง 

     เทศบาลตำบลม่วงชุม แบ่งเขตการปกครอง ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน ดังนี้

     หมู่ที่ 1  บ้านต้นสำโรง         นายเกรียงศักดิ์   เจริญพร          ผู้ใหญ่บ้าน

     หมู่ที่ 2  บ้านท่าไม้รวก         นายสังฆ์คม       ชัยมงคล          ผู้ใหญ่บ้าน

     หมู่ที่ 3  บ้านม่วงชุม            นายคุณากร      ชินหอม           ผู้ใหญ่บ้าน

     หมู่ที่ 4  บ้านหนองโป่ง         นายไพบูลย์       คงอ้น             กำนันตำบลม่วงชุม

     หมู่ที่ 5  บ้านไร่                 นายนิรุตย์        บัวเกตุ           ผู้ใหญ่บ้าน

- แบ่งเขตการบริหารออกเป็น 7 ชุมชน ประกอบด้วย

 1. ชุมชนต้นมะเดื่อ
 2. ชุมชนเขื่อนแม่กลอง
 3. ชุมชนบ้านต้นสำโรง
 4. ชุมชนบ้านกลางท่าไม้รวก
 5. ชุมชนบ้านม่วงชุม
 6. ชุมชนบ้านหนองโป่ง
 7. ชุมชนบ้านไร่พัฒนา

          2.2 การเลือกตั้ง

                   เทศบาลตำบลม่วงชุม ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ คือ

 1. ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ทำหน้าที่

บริหารกิจการของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนด  มีผู้ช่วยมาจากการแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรี ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี 2 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน  และเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน   

คณะผู้บริหาร มีจำนวน  5  คน ดังนี้

ชื่อ  -  สกุล

ตำแหน่ง

อายุ (ปี)

วุฒิการศึกษา

นายวิบูลย์      เจริญพร

นายกเทศมนตรี

63

ประถมศึกษา ปีที่ 4

นายจรินทร์    จันทร์ฉาย

รองนายกเทศมนตรี

61

มัธยมศึกษา ปีที่ 6

นายประเทือง  ภักดีกุล

รองนายกเทศมนตรี

62

มัธยมศึกษา ปีที่ 6

นางบุบผา      นิยมศักดิ์

เลขานายกเทศมนตรี

53

มัธยมศึกษา ปีที่ 6

นายนิคม       พวงอินทร์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

48

ปริญญาตรี

 

 1. 2. ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาเทศบาล ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมการบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง จำนวน 12 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน โดยคัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล

 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม   ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

สมาชิกสภาเทศบาล (เขต)

อายุ (ปี)

วุฒิการศึกษา

นายรังสรรค์   นิยมศักดิ์

ประธานสภาฯ

1

60

ประถมศึกษา ปีที่ 4

นายสมชาย    จีนสกุลณี

รองประธานสภาฯ

2

58

ปริญญาตรี

นายสุกิจ        หัตถกรรม

สมาชิกสภาเทศบาล

1

61

มัธยมศึกษา ปีที่ 6

นายไพฑูรย์    ภักดีกุล

สมาชิกสภาเทศบาล

1

50

ประถมศึกษา ปีที่ 6

นายสมบัติ     จันทร์อ่ำ

สมาชิกสภาเทศบาล

1

56

มัธยมศึกษา ปีที่ 3

นายประยุทธ์   น้ำดอกไม้

สมาชิกสภาเทศบาล

1

49

มัธยมศึกษา ปีที่ 3

นายสมนึก     สร้อยสกุลณี

สมาชิกสภาเทศบาล

1

55

ประถมศึกษา ปีที่ 4

นายวิริยะ      โสภาเพียร

สมาชิกสภาเทศบาล

2

66

ประถมศึกษา ปีที่ 4

นางบัญชา     วรรณวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาล

2

46

ปวส.

นายสงัด    พุ่มอ่ำ

สมาชิกสภาเทศบาล

2

55

มัธยมศึกษา ปีที่ 6

นายอำนวย    นามดิษฐ์

สมาชิกสภาเทศบาล.

2

54

มัธยมศึกษา ปีที่ 3

นายปิยะพงษ์  คงอ้น

สมาชิกสภาเทศบาล.

2

37

ปวส.

 1. ประชากร

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี)

หมู่ที่

ชื่อชุมชน

จำนวนประชากร ปี 2560

จำนวนประชากร ปี 2561

จำนวนประชากร ปี 2562

(ครัวเรือน)

(คน)

(ครัวเรือน)

(คน)

(ครัวเรือน)

(คน)

1

2

3

4

5

บ้านต้นสำโรง

บ้านท่าไม้รวก

บ้านม่วงชุม

บ้านหนองโป่ง

บ้านไร่

1,322

411

382

217

179

2,036

1,247

1,139

747

5608

1,322

414

382

219

181

2,041

1,257

1,136

744

612

1,322

432

394

227

187

1,950

1,302

1,132

758

619

รวม

2,511

5,777

2,518

5,790

2,562

5,761

 

ข้อมูล ณ พ.ย. 60

ข้อมูล ณ เม.ย. 61

ข้อมูล ณ เม.ย. 62

 • ข้อมูลจาก สำนักงานทะเบียนราษฎร์ อำเภอท่าม่วง

            3.2 แสดงจำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงวัย(อายุ)

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

จำนวนรวม

วัยเด็ก (0 – 17 ปี)

526

520

1,046

วัยทำงาน (18 – 60 ปี)

1,721

1,896

3,617

วัยสูงอายุ (61 ปีขึ้นไป)

472

615

1,087

รวมทั้งหมด

2,719

3,031

5,750

ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร์  ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562