นายวิบูลย์ เจริญพร นายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม โทร 092-4404470
นายประเทือง ภักดีกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม โทร 081-1958835
นางสาวมุกดา ภาเวชวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม โทร 093-3595005
นางสาวสุชาดา เอมโอช เลขานายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม โทร 081-2748440
นายนิคม พวงอินทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม โทร 087-1527589