ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ของเทศบาลตำบลม่วงชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลม่วงชุมขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 ( เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506) และมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลม่วงชุม และผู้สูงอายุที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- มีสัญชาติไทย

-มีภูมิลำเนาอยู่ในเทศบาลตำบลม่วงชุมตามทะเบียนบ้าน

-มีอายุหกสิบปีขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเทศบาลตำบลม่วงชุม (เกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย.2506)

-ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้อง ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

-เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2505 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2506

 ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพมาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเทศบาลตำบลม่วงชุมเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2506 ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม - กันยายน 2565 ในวันเวลาราชการ (เวลา 08.30 -16.30 น.) ณ เทศบาลตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

เอกสารหลักฐานที่ผู้สูงอายุต้องนำมาลงทะเบียน

1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่รูปถ่าย

2.ทะเบียนบ้าน ( ที่เป็นปัจจุบัน )

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธกส.) สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้งสูงอายุ

สอบถามรายละเอียดได้ที่เทศบาลตำบลม่วงชุม

งานสวัสดิการสังคม 034-602158