นายสมนึก สร้อยสกุลณี ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม
นายธัชเศรษฐ์ อธิอัครทวีโชติ รองประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม
นางสังวร จันทร์โสม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม
นางสาวกนกวรรณ เยียวยา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม
นายณัฐพงษ์ กอวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม
นายทศพร ป้อมหิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม
นายประยุทธ์ น้ำดอกไม้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม
นายปิยะพงษ์ คงอ้น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม
นายสุกิจ หัตถกรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม
นายอำนวย นามดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม
นายรังสรรค์ นิยมศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม