นายอะตะพล รักษากุลนายอะตะพล รักษากุล
ปลัดเทศบาล

นายธนกฤต จงเจริญนายธนกฤต จงเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด

น.ส.หฤทัย สายสุวรรณนางสาวหฤทัย สายสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายไพรัช ถิ่นฐานนายไพรัช ถิ่นฐาน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.อมลณัฐ แสนซีนางอมลณัฐ แสนซี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส.บุษกร ศูนย์พลอยนางสาวบุษกร ศูนย์พลอย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

น.ส.สุภลักษณ์ ชัยมงคลนางสาวสุภลักษณ์ ชัยมงคล
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

นางวราภรณ์ จันดาเปรมนางวราภรณ์ จันดาเปรม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.ปนัดดา จันทร์ฉายนางปนัดดา จันทร์ฉาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ส.ท.สุวัช ปรีสุวรรณส.ท.สุวัช ปรีสุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

1595478840593นางสาวสุภาวดี เสวกดรุณทร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

น.ส.กวิสรา หนูอ้นนางสาวกวิสรา หนูอ้น
ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูมาริน สินประเสริฐนางสาวมารินทร์ สินประเสริฐ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นายอดุลย์ ปรีดานายอดุลย์ ปรีดา
ภารโรง

น.ส.วันวิสาข์ นามดิษฐ์นางสาววันวิสาข์ นามดิษฐ์
ผู้ดูแลเด็ก

กัญญา ทองวิไลนางกัญญา ทองวิไล
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.พรนิภา ผ้าแดงนางสาวพรนิภา ผ้าแดง
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ปิยนุช นิยมศักดิ์นางสาวปิยนุช นิยมศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนราธิป ชุลีพันธุมาศนายนราธิป ชุลีพันธุมาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายสุธรรม ทรัพย์พิบูรณ์นายสุธรรม ทรัพย์พิบูรณ์
คนงานทั่วไป

นายวิสุทธิ์ สำแดงเดชนายวิสุทธิ์ สำแดงเดช
คนงานทั่วไป

น.ส.กัลยารัตน์ พึ่งเงินนายกัลยารัตน์ พึ่งเงิน
คนงานทั่วไป

น.ส.สาวณี ยี่โถหุ่นนายสาวณ๊ ยี่โถหุ่น
คนงานทั่วไป

น.ส.กัญญ์วรา ตากูลนางสาวกัญญ์วรา ตากูล
คนงานทั่วไป

นายทศพร ป้อมหินนายทศพร ป้อมหิน
คนงานทั่วไป

น.ส.สุรีย์ สุวรรณประเสริฐนางสาวสุรีย์ สุวรรณประเสริฐ
คนงานทั่วไป

นายกำพล ศิลประเสริฐนายกำพล ศิลประเสริฐ
คนงานทั่วไป

นายกฤษณะ ป้อมหินนายกฤษณะ ป้อมหิน
คนงานทั่วไป

นายธรรมนูญ ภักดีกุลนายธรรมนูญ ภักดีกุล
คนงานทั่วไป

นายจิรพงษ์ สินทวงษ์นายจิระพงษ์ สินทวงษ์
คนงานทั่วไป

นายประพัฒน์ สุวรรณภูมินายประพัฒน์ สุวรรณภูมิ
คนงานทั่วไป

นายอำนาจ ภักดีกุลนายอำนาจ ภักดีกุล
คนงานทั่วไป