Attachments:
FileCreatorFile size
Download this file (doc17862520210304145457.pdf)มาตรการป้องกันการรับสินบนAdmin1437 kB
Download this file (doc17862620210304145531.pdf)มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างAdmin1481 kB
Download this file (doc17864520210304151715.pdf)มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานAdmin11259 kB
Download this file (doc17877220210305102220.pdf)มาตรป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบนAdmin1865 kB
Download this file (doc17877320210305102246.pdf)มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตAdmin1277 kB
Download this file (doc17877420210305102326.pdf)นโยบายการพัฒนาเทศบาลให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสฯAdmin11012 kB
Download this file (O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf)นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลAdmin1236 kB
Download this file (O28-รายงานผลกรบริหารและพัฒนาบุคคลประจำปี (1).pdf)รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลประจำปีAdmin123717 kB
Download this file (O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง.pdf)แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตAdmin11375 kB
Download this file (การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ.pdf)รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564Admin11433 kB
Download this file (การส่่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม63.pdf)ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้าง ปี2563Admin1329 kB
Download this file (รายงานผลการประเมินคุณธรรม (ITA)ประจำปี63.pdf)รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2563Admin1941 kB
Download this file (รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ.pdf)รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานAdmin11240 kB
Download this file (รายงานผลประเมิน-ITA (1).pdf)รายงานผลประเมิน ITAAdmin11179 kB
Download this file (รายงานผลรอบ-6-เดือน-ปี-63 (1).pdf)รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปกิบัติการป้องกันทุจริตAdmin1599 kB
Download this file (เอกสาร 2.pdf)รายงานผลการดำเนินตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ6 เดือนAdmin11872 kB
Download this file (เอกสาร25.pdf)รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปี64(รอบ6 เดือน)Admin1254 kB
Download this file (เอกสาร55.pdf)การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงAdmin16655 kB